BCTC bán niên 2013 hợp nhất có soát xét kiểm toán Hợp nhất

Share Button

Công ty CP Someco Sông Đà công bố BCTC bán niên 2013 hợp nhất có soát xét kiểm toán Hợp nhất kèm theo giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét

BCTC bán niên 2013 hợp nhất có soát xét kiểm toán: tải về

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét: tải về

Share Button