Nghị quyết v/v tạm hoãn phương án sáp nhập CTCP Someco Hòa Bình và CPCP Someco SĐ và triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2013

Share Button

Nghị quyết v/v tạm hoãn phương án sáp nhập CTCP Someco Hòa Bình và CPCP Someco SĐ và triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2013: tải về

Thông báo chốt danh sách dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2013: tải về

Share Button