Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Share Button

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán:

– Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2013
– Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
– Thời gian: Dự kiến ngày 05/11/2013
– Nội dung họp: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty
– Địa điểm: Tầng 2, Hội trường A, Học viện chính trị hành chính khu vực I – Số 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Xem chi tiết: tải về

Share Button