MEC công bố nghị quyết số 27/NQ-HDQT ngày 31/10/2013

Share Button

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phương án sát nhập CTCP SOMECO Hòa Bình vào CTCP SOMECO Sông Đà và hủy triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Xem tại đây: MEC_2013.11.1_f125fde_MEC_Nghi_quyet_27_HDQT_ngay_31.10.2013_signed

Share Button