MEC: Ông Đàm Trung Kiên – Kế toán trưởng – đăng ký bán 229.019 CP

Share Button

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Trung Kiên
– Chức vụ tại Công ty CP SOMECO Sông Đa: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: MEC
– Số lượng cổ phiếu MEC nắm giữ trước khi giao dịch: 229.019 CP chiếm 3,27% vốn điều lệ.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 229.019 cổ phiếu
– Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 01/01/2014 đến 31/01/2014

Share Button