Ông Đàm Trung Kiên – Kế toán trưởng – đã giao dịch bán 184.000 CP

Share Button

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Trung Kiên
– Chức vụ tại Công ty CP SOMECO Sông Đa: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: MEC
– Số lượng cổ phiếu MEC nắm giữ trước khi giao dịch: 229.019 CP chiếm 3,27% vốn điều lệ.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 229.019 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 184.000 cổ phiếu
– Số lượng nắm giữ sau khi giao dịch: 45.019 cổ phiếu
– Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 03/01/2014 đến 24/01/2014

Share Button