Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

Share Button

Kính gửi:        – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                        – Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                        – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

                        – Quí vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Thời gian: 8h30′ ngày 17 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Tầng 27– Khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội


Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2014:

Thông báo v/v ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Tải về: tại đây

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Tải về: tại đây

Phiếu biểu quyết. Tải về: tại đây

Chương trình, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Tải về: tại đây

Thông báo và hướng dẫn cổ đông đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Tải về: tại đây

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP SOMECO Sông Đà . Tải về: tại đây

Kiểm điểm của HĐQT Cty CP SOMECO Sông Đà về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014. Tải về: tại đây

Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013. Tải về: tại đây

Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ. Tải về: tại đây

Share Button