MEC: Thay đổi nhân sự

Share Button

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: xem tại đây

Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát: xem tại đây

 

Share Button