MEC: BCTC qúy 2.2014 hợp nhất và giải trình chênh lệch LNST qúy 2.2014 so với qúy 2.2013 hợp nhất

Share Button

MEC: BCTC qúy 2.2014 hợp nhất và giải trình chênh lệch LNST qúy 2.2014 so với qúy 2.2013 hợp nhất

MEC BCTC quy 2.2014 hop nhat_signed

MEC giai trinh chenh lech LNST quy 2.2014 so voi quy 2.2013 hop nhat_signed

Share Button