MEC Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2014 có soát xét kiểm toán – Công ty mẹ và giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa soát xét và đơn vị lập

Share Button

MEC Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2014 có soát xét kiểm toán – Công ty mẹ và giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa soát xét và đơn vị lập

MEC giai trinh chenh lech loi nhuan truoc va sau soat xet kiem toan ban nien Cong ty me_signed

MEC giai trinh chenh lech loi nhuan truoc va sau soat xet kiem toan ban nien Cong ty me_signed

Share Button