MEC Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH 1 TV KTCN SOMECO vào Công ty CP SOMECO Sông Đà

Share Button

MEC Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Một TV KTCN SOMECO vào Công ty CP SOMECO Sông Đà

MEC Nghi quyet HDQT thong qua phuong an sap nhap Somecotech

Share Button