MEC: Ông Nguyễn Đức Doanh – Phó TGD Công ty đã bán 0 cổ phiếu

Share Button

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Doanh
– Mã chứng khoán: MEC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.198 CP (tỷ lệ 0,023%)
– Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó TGĐ Công ty
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.198 CP (tỷ lệ 0,023%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2014
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2015.

Share Button