Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Share Button

Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

1. Thời gian khai mạc:08h30 Ngày 27 tháng 04 năm 2015

2. Địa điểm họp: Tầng 27- Khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2015.

4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

– Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 1 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.

– Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.

5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 , kết quả thực hiện SXKD năm 2014 . Kế hoạch SXKD năm 2015;

– Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty;

– Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quĩ năm 2014 ;

– Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà;

– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

– Thông qua việc đổi tên và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp 2014

– Thông qua việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 , dự kiến mức chi trả năm 2015;

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 04.37832397.

7. Biểu quyết từ xa:Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Tầng 15 – Khu B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: http://www.someco.com.vn

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

 

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Bạch Dương

 

Tài liệu:

Thông báo v/v ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Tải về: tại đây

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Tải về: tại đây

Phiếu biểu quyết. Tải về: tại đây

Chương trình, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Tải về: tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.Tải về: tại đây

 

Share Button