Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ông YU JEN CHIEH

Share Button
– Tên nhà đầu tư cá nhân: YU JEN CHIEH
– Quốc tịch: Đài Loan, Trung quốc
– Cổ phiếu giao dịch: MEC
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 340.900 cp, chiếm 4,41% vốn điều lệ
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 426.700 cp, chiếm 5,52% vốn điều lệ
– Ngày thực hiện giao dịch: 16/07/2015

 

Share Button