Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Share Button

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

 

Số 200CT-TCKT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Share Button