Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Share Button

 

Thông báo mời họp 

Nội dung chương trình

Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền

Quy chế tổ chức đại hội

Phương án sáp nhập

Hợp đồng sáp nhập

Nghị quyết thông qua tài liệu và thời gian, địa điểm nội dung tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015

Share Button