Danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS Công ty CP CKLM Sông Đà nhiệm kỳ 2016-2020

Share Button

1– Ngày 12/5/2016 Tổng công ty Sông Đà có văn bản số 130/TCT-HĐTV về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của TCT và đề cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty CP CKLM Sông Đà. Theo đó Tổng công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 3.570.000,0 cổ phần (tương ứng 46,15% VĐL Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà) cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà và đề cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nh­ư sau:

– Cử ông Phạm Đức Trọng –  sinh năm: 1979; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2011- 2015: Là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn 15.700.000.000,0 đồng (tương ứng 20,3% VĐL Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà) và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bầu là Thành viên Hội đồng quản trị

– Cử lại ông Trần Thanh Sơn – sinh năm: 1962; nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí động lực, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2011- 2015: Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn 8.000.000.000,0 đồng (tương ứng 10,34% VĐL Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà) và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bầu; bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

– Cử lại bà Quang Thị Kim Dung – sinh năm: 1965; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban Kinh tế Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn 8.000.000.000,0 đồng (tương ứng 10,34% VĐL Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà) : Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2016 – 2020.

– Cử ông Nguyễn Văn Thạch – năm sinh: 1975; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế; chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà: Là Người đại diện phần vốn 5.000.000.000,0 đồng (tương ứng 5,17% VĐL Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2016 – 2020.

– Đề cử ông Vũ Đức Quang- năm sinh: 1967; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Phó Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty: Để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bầu là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2016 – 2020.

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

– Ông Phạm Đức Trọng : tải về

– Ông Trần Thanh Sơn : tải về

– Bà Quang Thị Kim Dung  : tải về

– Ông Nguyễn Văn Thạch : tải về

– Ông Vũ Đức Quang : tải về

 

2– Ông Nguyễn Anh đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 425.998 CP tương ứng 5,51% vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Phương Châu, sinh năm 1962 nghề nghiệp cử nhân công nghệ cơ khí, địa chỉ thường trú tại tổ 14 phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tham gia ứng cử vào chức vụ thành viên HĐQT của Công ty CP CKLM Sông Đà nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại liệu kèm theo:

Đơn xin đề cử

Danh sách các cổ đông ủy quyền

SYLL của ông Nguyễn Phương Châu

Tải về : tại đây

 

3- Ông Phạm Lục Tuấn đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 505.821 CP tương ứng 6,54% vốn điều lệ đề cử ông Phạm Văn Thưởng, sinh năm 1959 nghề nghiệp kỹ sư cơ khí, địa chỉ thường trú tại B16, khu đấu giá Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội tham gia ứng cử vào chức vụ thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP CKLM Sông Đà nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại liệu kèm theo:

Đơn xin đề cử

Danh sách các cổ đông ủy quyền

SYLL của ông Phạm Văn Thưởng

Tải về : tại đây

Share Button