Số 220 CT/TCKT Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2017 hợp nhất

Share Button

Số 220 CT/TCKT Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2017 hợp nhất

Share Button