Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Share Button

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 

  1. Thời gian khai mạc: 14h ngày 25 tháng 08 năm 2017
  2. Địa điểm họp: Tầng 2 – Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  3. Thành phần tham dự:

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tính đến thời điểm 14/07/2017.

  1. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

– Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.

– Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.

  1. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

Thông qua việc chuyển trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi khoản 3 Điều 2 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

  1. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

– Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước17h ngày 24/08/2017. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 cho Công ty theo địa chỉ Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc Fax theo số máy: 024.37832397.

  1. Biểu quyết từ xa:

– Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

  1. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:

– Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: http://www.someco.com.vn

  1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

 

Tài liệu:

Số 36 TBHĐQT Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Số 37 TB-HĐQT Thông bào mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

Số 38 CTHĐQT Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty

 

Share Button