Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Share Button

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1. Thời gian khai mạc: 8h00 Ngày 27 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Amando A1 Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm 28/03/2018.

4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

– Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.

– Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.

5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

a – Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
b – Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty
c – Các vấn đề khác trình Đại hội:
– BCTC năm 2017 đã kiểm toán
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
– Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, dự kiến mức chi trả năm 2018
d – Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
e – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 024.37832397.

7. Biểu quyết từ xa:Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: http://www.someco.com.vn

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông !

Tài liệu:

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Nội dung chương trình họp
Giấy xác nhận tham dự họp,ủy quyền tham dự
Hướng dẫn đề cử ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát
Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
Tờ trình chi trả tiền lương & thù lao cho HĐQT & BKS CTY CP CKLM SD & dự toán chi trả năm 2018
Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty kèm theo dự thảo điều lệ và các điểm sửa đổi điều lệ
Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ công ty

 

Share Button