Miễn nhiệm chức danh cán bộ đối với ông Phạm Minh Quyền

Share Button

Miễn nhiệm chức danh cán bộ đối với ông Phạm Minh Quyền: tải về

Share Button