Nghị quyết v/v miễn trách nhiệm chức danh trước thời hạn thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

Share Button

Nghị quyết v/v miễn trách nhiệm chức danh trước thời hạn thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty: tải về

Share Button