Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất năm 2019 trước kiểm toán

Share Button

http://someco.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/BCTC-Tong-hop-nam-2019-truoc-kiem-toan.pdf

http://someco.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/BCTC-Hop-nhat-nam-2019-truoc-kiem-toan.pdf

Share Button