Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Share Button

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  1. Thời gian khai mạc: 8h00 Ngày 29 tháng 06 năm 2020
  2. Địa điểm họp: phòng họp Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
  3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
  4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

– Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.

– Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.

  1. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

a – Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
b – Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty
c – Các vấn đề khác trình Đại hội:
– BCTC năm 2019 đã kiểm toán
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
– Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020
d – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 024.37832397, email : tchc@someco.com.vn

7. Biểu quyết từ xa:Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: http://www.someco.com.vn

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông !

Tài liệu:

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
Chương trình ĐHCĐ năm 2020
Giấy xác nhận tham dự họp,ủy quyền tham dự
Thông báo & hướng dẫn cổ đông đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT
Kiểm điểm của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nam 2019 và KH năm 2020
Báo cáo của BKS
Báo cáo tài chính tóm tắt tổng hợp năm 2019
Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
Tờ trình chi trả tiền lương & thù lao cho HĐQT & BKS CTY CP CKLM SD & dự toán chi trả năm 2020

Share Button