Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Share Button

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: xem tại đây

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông: xem tại đây

Share Button