BCTC tổng hợp, hợp nhất lập ngày 14/8/2020 điều chỉnh sau Đại hội cổ đông thường niên 2020

Share Button

BCTC hợp nhất năm 2019 lập lại ngày 14/8/2020 điều chỉnh sau Đại hội cổ đông thường niên 2020: xem tại đây

BCTC tổng hợp năm 2019 lập lại ngày 14/8/2020 điều chỉnh sau Đại hội cổ đông thường niên 2020: xem tại đây

Share Button