Công bố Thông tin sau Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021

Share Button

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giam đốc Công ty
Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

Share Button