Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Share Button

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  1. Thời gian khai mạc: 08h00 Ngày 29 tháng  06 năm 2021
  2. Địa điểm họp: phòng họp tầng 2 Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
  3. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.

  • Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

– Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.

–  Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT  Công ty dự họp.

  • Nội dung họp ĐHĐCĐ:

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
b. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của BKS Công ty.
c. Các vấn đề khác trình Đại hội:
– Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
– Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty  năm 2020, dự kiến mức chi trả năm 2021;
– Điều lệ Công ty;
– Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
– Quy chế hoạt động của HĐQT;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
– Công ty CP Đầu tư Hacotec Group đề nghị mua cổ phiếu MEC vượt 25% VĐL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
d. Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc email: tchc@someco.com.vn

Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: http://www.someco.com.vn


Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Quy định về công tác phòng chống dịch khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: xem chi tiết tại đây

Tài liệu:

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2021
Chương trình ĐHCĐ năm 2021
Giấy xác nhận tham dự họp,ủy quyền tham dự

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS
Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
Báo cáo của BKS
Báo cáo tài chính tóm tắt tổng hợp năm 2020
Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
Tờ trình chi trả tiền lương & thù lao cho HĐQT & BKS Công ty; dự toán chi trả năm 2021
Dự thảo:
– Điều lệ Công ty;
– Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
– Quy chế hoạt động của HĐQT;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;

Share Button