Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Share Button

Tài liệu:

Thông báo mời họp ĐHCĐ
Chương trình ĐHCĐ
Giấy xác nhận tham dự họp, ủy quyền tham dự
Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
Báo cáo của BKS
Báo cáo tài chính tóm tắt tổng hợp năm 2021
Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
Tờ trình chi trả tiền lương & thù lao cho HĐQT & BKS Công ty; dự toán chi trả năm 2022


Share Button