MEC: Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Share Button

Tài liệu:

Thông báo mời họp ĐHCĐ
Chương trình ĐHCĐ
Giấy xác nhận tham dự họp, ủy quyền tham dự
Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty
Báo cáo tài chính tóm tắt tổng hợp năm 2022
Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023
Báo cáo việc chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS Công ty  năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023;
TT miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Share Button