Tuyển kế toán tổng hợp

1. Công việc phải thực hiện: – Lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính; Báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng, Quý, Năm – Tổng hợp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị – Thay mặt Kế toán trưởng điều hành công việc của Phòng […]

Chi tiết »